Ladakh 1
       
     
Ladakh 2
       
     
Ladakh 3
       
     
Ladakh 4
       
     
Ladakh 5
       
     
Ladakh 6
       
     
Ladakh 7
       
     
Ladakh 8
       
     
Ladakh 9
       
     
Ladakh 10
       
     
Ladakh 11
       
     
Ladakh 12
       
     
Ladakh 13
       
     
Ladakh 14
       
     
Ladakh 15
       
     
Ladakh 16
       
     
Ladakh 1
       
     
Ladakh 1

Tibetan Prayer Flags flutter in the sky above Leh.

Ladakh 2
       
     
Ladakh 2

Tibetan Prayer Flags flutter in the sky above Leh.

Ladakh 3
       
     
Ladakh 3

Namgyal Tsemo Gompa (Leh)

Ladakh 4
       
     
Ladakh 4

Sky Blue Sky

Ladakh 5
       
     
Ladakh 5

Tso Moriri

Ladakh 6
       
     
Ladakh 6

Maitreya Buddha - Thiksey Monastery

Ladakh 7
       
     
Ladakh 7

Near Alchi

Ladakh 8
       
     
Ladakh 8

Lamayuru

Ladakh 9
       
     
Ladakh 9

Mani Stones - Lamayuru

Ladakh 10
       
     
Ladakh 10

Tibetan Prayer Flag - Alchi

Ladakh 11
       
     
Ladakh 11

Atitsey Monastery

Ladakh 12
       
     
Ladakh 12

Spituk Monastery

Ladakh 13
       
     
Ladakh 13
Ladakh 14
       
     
Ladakh 14
Ladakh 15
       
     
Ladakh 15
Ladakh 16
       
     
Ladakh 16

On the Road ...